Asociación Cultural Ouro do Sil

III Concurso Fotográfico Rosa Pons Fabregas "Visions de Parada de Sil" Xullo de 2010

III Concurso Fotográfico Rosa Pons Fabregas "Visions de Parada de Sil"

cartel

O concello de Parada de Sil convoca III edición do Concurso Fotográfico "Visións de Parada de Sil", co fin de fomentala creatividade e dar a coñecer ó público en xeral a diversidade e riqueza histórica, cultural, etnográfica e paisaxística do concello de Parada de Sil.

Titulo

BASES

 1.   1. Participantes e número de fotografías

  Poderán participar tódalas persoas que o desexen con independencia da súa nacionalidade.

  As fotografías só poderán ser presentadas polos propios autores. Cada participante poderá presentar hasta un máximo de 3 Series de 2 fotografías. Obtidas por calquera técnica, en branco e negro ou color, tomadas con cámaras dixitais ou con sistemas tradicionais, incluíndo o retoque manual ou de programas informáticos das mesmas. A Serie (2 fotos) será sobre un “tema particular” a elección do concursante dentro do tema xeneral.

  As obras serán inéditas e non terse presentado anteriormente a ningún concurso.

  A organización resérvase o dereito a reclamar o importe do premio por uso fraudulento e tomar medidas legais para reclamar o importe. Tamén a rechazar previamente a concurso as Series que non cumpran estas bases.

  Os participantes responsabilizaranse así mesmo de que non existan dereitos sobre as imaxes de terceiras persoas, así como de calquera reclamación que poida xurdir sobre as mesmas no que se refire a dereitos de imaxe.

 2.   2. Temática

  As fotografías versarán sobre o tema "Visións de Parada de Sil”.

  Abarca tódolos bens artísticos, culturais, etnográficos, naturais, personaxes, etc. Que conforman todo o Concello de Parada de Sil, quedando só limitado o territorio deste concello.

 3.   3. Presentación de fotografías

  As fotografías terán un tamaño de 20 x 25cm. ou 18 x 24 sen ningún tipo de enmarcado nin protección frontal.

  Se recomenda que se entreguen adheridas sobre cartón-pluma ou similar e da mesma medida que a foto e que non exceda dos 5 mm. de espesor.

  Obrigatoriamente entregaran en CD-ROM cunha copia de cada fotografía en formato JPG ou TIFF e superior a 300dpi, co nome dás series.

  As Series de fotografías entregaranse nun sobre ou envoltorio cerrado de fácil apertura e cerre posterior.

  Ó dorso de cada fotografía farase constar o título da obra, a zona na que foi tomada e o número da foto (1/1, 1/2 - 2/1, 2/2 - 3/1, 3/2) se son máis de 1 serie.

  Nun sobre anexo:

  • No exterior do sobre: títulos das series.
  • Dentro do sobre: aparecerá claramente: Título de cada serie, nome e apelidos do autor, DNI ou pasaporte, enderezo e teléfono, correo electrónico de contacto, zona na que se foron tomadas ou datos que identifiquen a imaxe.
  • O nome do autor só aparecerá no interior do sobre anexo.
 4.   4. Envío

  As obras serán presentadas ou remitidas á Casa do Concello:

  III Concurso Fotográfico “Visión de Parada de Sil”

  Casa do Concello

  Praza do Campo da Feira, nº1

  32740 – Parada de Sil. Ourense

  O Concello no se responsabiliza dos danos ou extravíos.

  Cos portes pagados e con embalaxe reutilizable para asegurar a devolución da obra cas debidas garantías si o autor así o solicita, correndo ó seu cargo os gastos.

 5.   5. Data límite de presentación

  A data límite de presentación será o 31 de xullo de 2010.

 6. separa
 7.   6. Xurado, fallo e entrega de premios

  A participación neste Concurso presupón a total aceptación das presentes bases.

  O xurado elixido polo Concello e a Asociación Cultural Ouro do Sil fará público seu fallo en Parada de Sil o día 7 de agosto de 2010. Comunicarase individualmente os premiados. Este fallo será inapelable.

 8.   7. Premios

  Torgáranse os seguintes premios:

  • Primeiro premio: 1000 euros a mellor serie.
  • Segundo premio: 500 euros a mellor fotografía.

  Para que o fallo sexa efectivo, os ganadores deberán aportar o negativo ou arquivo dixital.

 9.   8. Propiedade das imaxines

  As obras premiadas pasarán a formar parte da Colección do Concello.

  En calquera dos usos que o Concello faga das mesmas, aparecerá mencionado o autor.

  Dende o día 7 de Agosto farase unha exposición e entregarase o premio en data que se publicará e se comunicará previamente aos autores premiados.

 10.   9. Outros

  Más Información: www.paradadesil.com

  Tfno: 616516238

De conformidade cas normativas afectas de protección de datos persoais, tódolos datos suministrados pasaran a formar parte dun ficheiro automatizado responsabilidade da Asociación Cultural Ouro do Sil, ca finalidade de xestionar correctamente o concurso e cumprir cas finalidades específicas nas presentes bases. O exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición levarase a cabo conforme á normativa vixenteXUNTA DE GALICIA
Esta páxina Web
en galego tívo unha
axuda outorgada pola:
Secretaria Xeral de Comunicación
Presidencia
Secretaria Xeral de Comunicación
Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual